Măsura 421

MASURA 421 - „ Implementarea proiectelor de cooperare“

 

Se vor finanta 2 proiecte x 10.000 euro (cost mediu pe proiect) = 20.000 euro

 

Se Incadreaza In Axa IV – LEADER

 

OBIECTIV GENERAL:

Obiectivul general al Axei 4 – LEADER Il constituie demararea si functionarea initiativelor de interes local, utilizând abordarea „de jos In sus” prin implicarea actorilor locali In dezvoltarea propriilor teritorii.

Imbunatatirea strategiilor locale de dezvoltare prin cooperare interteritoriala si transnationala.

 

Beneficiari eligibili

 - Grupuri de Actiune Locala beneficiare ale Masurii 431 – Sub-masura 431.2 „Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea teritoriului“ care au Incheiat contract de finantare cu APDRP In cadrul acestei submasuri;

 - Alte persoane juridice organizate In conformitate cu abordarea LEADER care Isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui Grup de Actiune Locala beneficiar al Masurii 431 – Sub-masura 431.2 „Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea teritoriului“, care are Incheiat contract de finantare cu APDRP In cadrul acestei sub-masuri.

 

Actiuni eligibile (finantabile)

Actiunile de cooperare sunt eligibile numai atunci când cel putin un partener reprezinta un GAL finantat din axa LEADER. Toate parteneriatele care vor implementa proiectul de cooperare reprezinta GAL-uri sau sunt organizate In conformitate cu abordarea LEADER. Parteneriatele organizate In conformitate cu abordarea LEADER sunt parteneriatele public-private selectate In cadrul Axei 3, conform art. 59 e) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005 sau oricare alte grupuri rurale organizate dupa metoda LEADER (grupuri locale care sa aiba un rol activ Indezvoltarea rurala, sa fie organizate pe baza parteneriatului actorilor locali, grupuri de initiativa locala, micro-regiuni si alte parteneriate de tip LEADER, grupuri finantate prin Axa 4 din FEP) si recunoscute de statul membru.

 

Criterii de eligibilitate privind proiectele de cooperare:

1. Partenerii din cadrul proiectului sunt GAL-uri sau sunt entitati organizate In conformitate cu abordarea LEADER.

2. Proiectul este elaborat si va fi implementat In comun;

3. Coordonatorul este un GAL finantat prin axa LEADER;

4. Proiectul de cooperare este selectat de GAL sau de AM PNDR;

5. Activitatile (componentele) trebuie sa corespunda unei masuri sau mai multor masuri din FEADR si sa fie Incadrate corespunzator.

6. Suma solicitata se Incadreaza In limita financiara maxima stabilita (200.000 euro cofinantare publica), iar valoarea totala a proiectului nu va depasi 400.000 euro)

7. Obiectivele proiectului se Incadreaza In Planul de Dezvoltare Locala al GAL

8. Bugetul proiectului se Incadreaza In Planul Financiar al GAL

9. Partenerii si-au definit si asumat rolurile si responsabilitatile, precum si contributiile financiare In cadrul Acordului de Cooperare

10. Cheltuielile aferente solicitantului vor fi efectuate pe teritoriul sau sau pe teritoriul GAL-ului de care apartine, cu exceptia transportului, cazarii, diurnei/mesei si a taxelor de participare la evenimente In afara teritoriului GAL

11. Contributia fiecarui partener la finantarea proiectului este de cel putin de 50% din media stabilita prin Impartirea valorii totale a proiectului la numarul de parteneri

12. Obiectivele, activitatile si rezultatele propuse prin proiect presupun mai mult decât simplul schimb de experienta Intre organizatiile partenere.

 

Criterii de selectie

In ambele cazuri, prioritate vor avea proiectele de cooperare care:

- implica mai mult de doua GAL-uri din România;

- implica un GAL din alt stat membru cu experienta LEADER +;

- includ activitati inovative;

- combina obiectivele din diferite axe ale PNDR;

- se adreseaza fermierilor de semi-subzistenta;

- se adreseaza tinerilor din zona rurala;

- respecta normele de mediu;

- urmaresc facilitarea implementarii acelor masuri din PNDR care vor avea ca beneficiari grupuri de producatori, asociatii, parteneriate, etc.

Precizari privind actiunile eligibile, cu titlu exemplificativ

- pregatirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, Intâlniri, seminarii, activitati de traducere si interpretare, multiplicare documente;

- investitii pentru implementarea proiectelor comune;

- proiecte comune de instruire.

 

Valoarea finantarii nerambursabile

Limita financiara maxima stabilita este de 200.000 euro. Valoarea totala a investitiei nu va depasi 400.000 euro. Ajutorul public FEADR + contributie publica nationala se ridica la 85% din valoarea totala a proiectului, conform regulilor de finantare din masura 421 PNDR.

 

Indicatori de monitorizare:

 

Indicator

Tinta

2012 - 2015

% Indeplinire criterii de selectie

Numarul de proiecte de cooperare sprijinite

- transnationala

- interteritoriala

2

1

1

 

Numar de GAL-uri care Intreprind proiecte de cooperare

3

100 %

 

Numar de proiecte de cooperare care implica mai mult de 2 GAL – uri

 

1