Măsura 413 - 22

 

Măsura 413-22 - „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale“

 

Corespondent Măsura 322 - PNDR

 

Se încadrează în Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale“

 

Se vor finanţa :

 

9 proiecte - 360.000 euro din care:

 

3 proiecte X 80.000 euro (cost mediu pe proiect) = 240.000 euro                                                                                             

6 proiecte X 20.000 (cost mediu pe proiect) = 120.000 euro                                                                                            


OBIECTIV GENERAL:

 -  îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la serviciile de bază şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile.

 

Obiective operaţionale:

 - Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural;

 - Îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de bază pentru populaţia rurală;

 - Creşterea numărului de sate renovate;

 - Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul rural sprijinite.

 

Beneficiari eligibili

 - Consilii locale şi asociaţii de dezvoltare intercomunitară (ADI) ;

 - ONG-uri, aşăminte culturale şi instituţii de cult definite conform legislaţiei naţionale în vigoare;

 - Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local şi care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spaţiul rural. (componenta „b”).

 

Important!

Comuna poate să aplice o singura data în nume propriu sau în cadrul unei ADI pentru orice tip de acţiune.

Cererea de finantare nu este acceptata pentru verificare în următoarele cazuri:

  • În cazul în care solicitantul este o comuna beneficiară de fonduri FEADR, care se regaseşte în componenta unei ADI ce are proiect depus în aceaşi sesiune, selectat sau cu contract de finanţare în derulare pe măsura 322
  • În cazul în care solicitantul este o ADI şi comunele componente au proiecte depuse în aceasi sesiune, selectate sau cu contract în derulare pe măsura 322 depuse atât în nume propriu cât şi în cadrul altor ADI.

 

Tipuri de servicii / acţiuni sprijinite

Un proiect poate conţine cheltuieli eligibile dar şi neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea acelor cheltuieli eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate integral de către beneficiarul proiectului.

 

Fondurile nerambursabile, pe Măsura 322, vor fi acordate beneficiarilor eligibili conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 

A) Pentru crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază:

 

a)      Înfiinţarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale si strazi din interiorul comunei) ce apartin proprietatii publice a unitatii administrative (comuna) pe teritoriul careia se afla, asa cum sunt definite si clasificate în conformitate cu legislatia nationala în vigoare;

b)      Prima înfiintare, extinderea si îmbunatatirea retelei publice de apa

c)       Prima înfiintare, extinderea si îmbunatatirea retelei publice de apa uzata

d)      Prima înfiintare si extindere a retelei publice de joasa tensiune si/sau a retelei publice de iluminat;

e)      Prima înfiintare si extinderea retelei publice locale de alimentare cu gaz

 

B) Pentru crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţia rurală:

 

a)      Înfiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia rurala (parcuri, spatii de joaca pentru copii, terenuri de sport - inclusiv sali de sport, piste de biciclete etc);

b)      Renovarea cladirilor publice (ex. primarii) si amenajari de parcari, piete,spatii pentru organizarea de târguri etc.);

c)       Investitii în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile ca parte componenta a unui proiect integrat (în situatia în care este vorba de un proiect de renovare a unei cladiri publice);

d)      Prima înfiintare si dotarea infrastructurii aferenta serviciilor sociale

e)      Investitii în constructia de gradinite noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;

f)       Achizitionarea de microbuze care sa asigure transportul public pentru comunitatea     locala în zonele unde o astfel de investitie nu este atractiva pentru companiile private dar care este indispensabila pentru comunitate si vine în sprijinul rezolvarii unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de statii de autobuz;

g)       Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszapezire, întretinere spatii verzi etc.) daca fac parte din investitia initiala pentru înfiintarea serviciului;

h)       Investitii de renovare, modernizarea  si dotarea aferenta a asezamintelor culturale;

 

C) Pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural:

 

a)      Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural grupa B si       

natural din spatiul rural (pesteri, arbori seculari, cascade etc.);

b)      Achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural (ex. vitrine, postamente, sisteme de alarma etc.).

 

 

Criterii generale de selecţie - Conform Ghidului solicitantului pentru măsura 322 din PNDR.

 

 Important!

Spaţiul rural eligibil în accepţiunea Axei 3 şi implicit a acestei măsuri, cuprinde totalitatea comunelor ca

unităţi administrativ teritoriale împreună cu satele componente. Satele aparţinătoare de oraşe şi zonele periurbane nu sunt eligibile.

 

Nu este permisă dubla finanţare a aceleaşi activităţi/investiţii din alte fonduri comunitare sau naţionale.

 

Criterii de selecţie locală:

Se va acorda prioritate pentru:

 - proiecte care promovează parteneriatul public-privat;

 - proiecte promovate de ONG-uri;

 - proiecte ai căror beneficiari finali sunt grupurile vulnerabile.

 

 

Valoarea finanţării nerambursabile

 

a)      de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de profit, dar valoarea totală eligibilă a proiectului nu va depăşi 400 000 Euro / proiect.

b)      de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit. Volumul sprijinului nu poate depăşi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioada de minim 3 ani fiscali conform regulii „de minimis” stipulată în Regulamentul Comisiei (CE) nr.1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006.

 

 

Indicatori de monitorizare:

Indicator

Ţinta

 2012 -   2015

% îndeplinire criterii de selecţie

Număr total de localităţi   sprijinite

9

 

Volumul total al   investiţiilor

360.000 euro

 

Beneficiari  - populaţie din mediul rural

(mii persoane)

25

 

Număr de proiecte care   cuprind acţiuni de protecţia mediului

6

75%

Număr de proiecte care sunt promovate de  structuri asociative, grupurilor de   producători, parteneriate, asociaţii, etc.

2

25%