Măsura 413 - 13

MĂSURA 413-13 - „Încurajarea activitatilor turistice

 

Corespondent Măsura 313 – PNDR

 

Se încadrează în Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale“

 

Se vor finanţa :

 

6 proiecte - 390.000 euro pentru componenta a şi b

Investiţii în infrastructura de primire turistică

Investiţii în activităţi recreaţionale

                                                                                                                 

4 proiecte X 80.000 euro (cost mediu pe proiect) = 320.000 euro                                                                                            

  2 proiecte X  35.000 euro (cost mediu pe proiect) = 70.000 euro

 

1 proiect - 5.000 euro  pentru componenta c

Investiţii în infrastructură la scară mică precum centrele de informare,

amenajarea de marcaje turistice, etc

 

OBIECTIV GENERAL:

 - dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care sa contribuie la creşterea numărului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la creşterea atractivităţii spaţiului rural.

 

Beneficiari eligibili

 - Micro-întreprinderile;

 - Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) -  care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere;

 - Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune şi înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare;

 - ONG-uri.

 

Atenţie! Scopul şi obiectivele asociaţiei şi fundaţiei/ADI prevăzute în statut, trebuie să fie în conformitate cu activităţile care vizează proiectul, activităţi de interes public şi negeneratoare de profit.

 

Atenţie! Având în vedere faptul ca activitatea de agroturism este o activitate practicată de membrii unei gospodării agricole, beneficiarii eligibili pentru acest tip de investiţii vor fi doar cei organizaţi conform OUG 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

 

Activităţi eligibile (finanţabile):

 

a. Investitii în infrastructura de primire turistica

 - Construcţia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice (structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microîntreprindere) având pâna la 15 camere;

 - Pentru investiţii în structuri de primire turistice altele decât cele de agroturism, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum 3 flori / stele;

 - Pentru investiţiile în agroturism structura de primire turistica, nivelul de confort si calitate a serviciilor propuse prin proiect, trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum o floare.

În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisă doar modernizarea şi extinderea structurilor de primire turistice.

 

ATENTIE! Tipurile de structuri de primire turistice care pot fi finantate prin aceasta măsura sunt:

(a) vile

(b) bungalow-uri

(c) cabane turistice

(d) campinguri, sate de vacanta, popasuri turistice, casute tip camping

(e) pensiuni turistice si pensiuni agroturistice

(f) structuri de primire cu funcţiuni de cazare pe pontoane plutitoare.

 

ATENTIE! Locul de îmbarcare si acostare trebuie sa fie în spaţiul rural (considerat ca punct de lucru). Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata în acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice.

 

b. Investitii în activitati recreationale

 - Investiţii private în infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire turistica precum spatii de campare, amenajări de ştranduri şi piscine, achiziţionare de mijloace de transport tradiţionale pentru plimbări, trasee pentru echitaţie, inclusiv prima achiziţie de cai în scop turistic (cu excepţia celor pentru curse si competiţii) si asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componenta a proiectului), rafting, etc.

c) Investitii în infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.

 - Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare în scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice;

 - Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spatiul rural, conectate la sistemele regionale si nationale;

 - Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica, etc.;

 - Investitii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament îngust, a amenajarilor complementare acestora (ex: constructii, plan înclinat, etc.), reconditionarea echipamentelor si utilajelor;

 - Investitii legate de înfiintarea si amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, „al olaritului”, „cioplitorilor în lemn”, etc.).

 

Criterii generale de selecţie - Conform Ghidului Solicitantului pentru măsura 313

 

Criterii de selecţie locală:

Se va acorda prioritate pentru:

 - proiecte care se înscriu în circuite turistice, itinerarii naturalistice stabilite la nivel regional şi judeţean;

 - proiecte localizate în zone cu importanţă turistică şi culturală deosebită;

 - proiecte care prevăd crearea de locuri de muncă pentru femei;

 - proiecte care prevăd realizarea unui produs turistic complex;

 - proiecte care utilizează noi tehnologii şi contribuie la reducerea consumului energetic;

 - proiecte care au o componentă de reciclare a deşeurilor;

 - proiecte care prevăd restaurarea de obiective culturale de importanţă naţională;

 - proiecte care promovează parteneriatul public-privat.

 

Valoarea finanţării nerambursabile

 

Ajutorul public FEADR + contribuţie publică naţională variază pentru această măsură, de la 100% pentru entităţi publice (APL şi ONG) la 70% sau 50 % pentru entităţi private.

 

Pentru investiţiile în interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public  nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi valoarea  de 200.000 Euro/ proiect.

 

Pentru investiţiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la:

 - 85% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 100.000 Euro/ proiect în cazul proiectelor de investiţii în agroturism.

 - 85% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 Euro/ proiect în cazul proiectelor de investiţii în activităţi recreaţionale.

 - 50% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 Euro/ proiect pentru alte tipuri de investiţii în turismul rural.

 

Indicatori de monitorizare:

 

Indicator

Ţinta

 2012 - 2015

% îndeplinire criterii de selecţie

Numărul de noi activităţi turistice   sprijinite

7

 

-            infrastructura de primire turistică

-            investiţii în activităţi recreaţionale;

-            investiţii în infrastructura la scară mică precum   centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.;

 

4

2

1

Volumul total al investiţiilor

395.000 euro

 

-            infrastructura de primire turistică

-            investiţii în activităţi recreaţionale;

-            investiţii în infrastructura la scară mică precum   centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.;

 

320.000

  70.000

    5.000

 

Număr de locuri de muncă create

22

Număr de beneficiari tineri – sub   40 de ani

6

85%

Număr de   proiecte care cuprind acţiuni de protecţia mediului

3

43%

Număr de proiecte realizate în   cooperare

1

15%