Măsura 413 - 12

MĂSURA 413-12 - „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi “

 

Corespondent Măsura 312 - PNDR

 

Se vor finanţa 7 proiecte x 60.000 euro (cost mediu pe proiect) = 420.000 euro

 

Se încadrează în Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale“

 

OBIECTIV GENERAL: - dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non‐agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.

 

Beneficiari eligibili

 

 - Micro‐întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii – constituite în conformitate cu Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare (având mai puţin de 10 angajaţi şi care realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale în valoare de până la 2,0 milioane Euro);

 

 - Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) care se vor angaja că până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca microîntreprinderi.

 

IMPORTANT!

Persoanele fizice se pot autoriza doar în persoană fizică autorizată, întreprindere familială şi întreprindere individuală, aşa cum sunt definite în OUG 44/ 2008 modificată şi completată. Această categorie de beneficiari trebuie să opteze încă din momentul depunerii cererii de finanţare pentru forma în care doreşte autorizarea (Anexa 4.4 la Ghid măsurii PNDR), opţiune în funcţie de care se va face încadrarea pe plafonul de sprijin aferent. Este eligibil pentru finanţare medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat şi funcţionează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual în conformitate cu Legea 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar precum şi medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat şi funcţionează în cadrul unui cabinet medical individual în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. Având în vedere condiţiile de autorizare ca şi cabinet medical veterinar individual/cabinet medical individual, aceştia pot solicita fonduri doar pentru investiţii de modernizare.

 

Finanţarea unui proiect depus în cadrul Măsurii 312 derulată prin PNDR este restricţionată pentru următoarele categorii de beneficiari:

 - beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR,

până la achitarea integrală a datoriei faţă de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere;

 - beneficiarii care au contracte de finanţare reziliate, din iniţiativa APDRP, pentru FEADR din

cauza nerespectării clauzelor contractuale şi rezilierea are o vechime mai mică de un an;

 - beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului.

 

Activităţi eligibile (finanţabile)

 

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investitii în active corporale şi/sau necorporale din domeniul non‐agricol după cum urmează:

 

a) Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv – pentru efectuarea activităţii vizate de proiect - precum şi construcţia de clădiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora);

b) Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.), inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora.

 

Atenţie!

Sectoarele nonagricole finanţate prin această măsură exclud industria alimentară sprijinită prin schema de ajutor de stat din Axa 1, în conformitate cu criteriile de demarcare dintre măsurile PNDR.

Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă solicitantul trebuie să facă dovada că are înscris în obiectul de activitate cod CAEN specific unei activităţi non‐ agricole.

 

În cadrul Măsurii 312 se pot realiza următoarele tipuri de investiţii:

 

1. Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi:

 - Industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante etc.);

 - În activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă);

 - Mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.


2. Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi

tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi).


3. Servicii pentru populaţia rurală cum ar fi:

    a. Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie;

    b. Servicii de conectare şi difuzare internet;

    c. Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport)  protecţie fitosanitară, însămânţare artificială a animalelor, servicii sanitar-veterinare;

   d. Servicii medicale

   e. Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice.


4. Investiţii în producerea de energie regenerabilă

 - Achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii.

 

Condiţii de eligibilitate

  - Micro-întreprinderile atât cele existenţe cât şi start-up trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect, în spaţiul rural; - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei;

 - Micro-întreprinderea trebuie să nu fie în dificultate;

 - Beneficiarul sau responsabilul de proiect să facă dovadă deţinerii de aptitudini manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experienţă/cursuri de formare profesională absolvite - cel puţin nivel de iniţiere, cursuri de calificare etc.) sau să le dobândească până la efectuarea ultimei plăti;

 - Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investiţiei respective;

 - Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/autorizaţiile de mediu, necesare investiţiei;

 - Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani;193

 - Beneficiarul să declare pe proprie răspundere că va asigură cofinantarea proiectului;

 - Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere faptul că sumă totală a ajutorului public nerambursabil accesat de către acesta nu depăşeşte 200.000 Euro (100.000 Euro pentru activităţile din sectorul transportului rutier) pe o perioadă de până la 3 ani fiscali.

 - Solicitantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activităţi similare în ultimii 3 ani;

 - Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/25.000 Euro investiţi;

 - Proiectele care promovează activităţi meşteşugăreşti, de artizanat;

 - Proiecte derulate de femei/tineri cu vârstă până în 40 de ani la data depunerii proiectelor;

 - Start-up-uri (micro-întreprinderi nou infiinţate).

 - Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare;

 - Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii.

 - Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii pentru activităţile meşteşugăreşti, de artizanat şi energie regenerabila, se acordă proporţional cu ponderea acestor investiţii, în valoarea totală eligibila a proiectului.

 

Criterii de selecţie generale - Conform ghidului solicitantului pe măsura 312

 

Criterii de selecţie locale

Se va acorda punctaj suplimentar pentru:

 - Proiectele realizate de tineri până în 40 de ani;

 - Proiectele ce presupun realizarea de acţiuni inovative;

 - Proiectele a căror contribuţie privată prezintă cel mai mare procentaj.

 

Valoarea finanţării nerambursabile

 

Prin Măsura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi:

 - 50.000 Euro/ proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;

 - 100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier;

 - 200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-întreprinderi.

Valoarea minimă eligibilă al unui proiect este de 5.000 Euro.

 

În cazul în care proiectele prevăd activităţi de producţie de bunuri, intensitatea ajutorului public va fi de până la 85% din totalul cheltuielilor eligibile. Procentul de 85% se aplica numai activităţilor incluse în codurile CAEN cuprinse înAnexa 9B – “ Lista codurilor CAEN de producţie de bunuri ”.

Valoarea maximă a sprijinului va fi de:

 - 50.000 Euro/ proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual, persoană fizică autorizată, întreprindere familială precum şi persoanele fizice care declară că se vor autoriza ca persoană fizică autorizată, întreprindere familială;

 -100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier;

 -200.000 Euro/ proiect pentru întreprindere individuală, societăţi cooperative meşteşugăreşti de gradul I, societăţi cooperative de consum de gradul I, societăţi comerciale cu capital privat care pot fi beneficiari ai măsurii, precum şi pentru persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca întreprindere individuală.

 

 

Indicatori de monitorizare:

Indicator

Ţinta

2012 - 2015

% îndeplinire criterii de selecţie

Număr de micro-întreprinderi sprijinite:

- nou înfiinţate

- conduse de tineri

7

5

2

 

 

29%

Volumul total al investiţiilor

420.000 euro

 

Număr de micro-întreprinderi dintre care:

- dezvoltarea activitătilor meştesugăreşti şi de artizanat

- servicii pentru populatia rurală

7

3

 

4

 

Număr de proiecte care cuprind acţiuni de protecţia mediului

4

57%