Măsura 411 - 43

MASURA 411-43 - „ Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori

 

Corespondent Masura 143 – PNDR

 

Se vor finanta 2 proiecte x 15.000 euro (cost mediu pe proiect) = 30.000 euro

 

Se Incadreaza In Axa I – „Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier“

 

OBIECTIV GENERAL

Imbunatatirea competitivitatii sectorului agricol prin ameliorarea gestionarii durabile de catre fermieri a exploatatiilor lor având ca rezultat cresterea performantei acestora.

 

Beneficiari eligibili

 - Beneficiarii directi ai acestui sprijin sunt furnizorii de consiliere si consultanta respectiv entitati publice sau private, care Indeplinesc criteriile de calificare si de selectie.

 

 - Beneficiarii finali ai acestui sprijin sunt fermierii

 

Nu sunt eligibile pentru a primi sprijin prin aceasta masura fermele de subzistenta si exploatatiile/gospodariile silvice care nu dezvolta si activitati agricole.

 

Activitati eligibile (finantabile):

 

Sprijinul se acorda exclusiv pentru furnizarea de servicii de consiliere si consultant agricultorilor care beneficiaza de sprijin pentru exploatatiile de semi-subzistenta prevazute la art. 20 litera (d) punctul (i) al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005. (Conform Deciziei 664/CE din 19 iunie 2006 privind adaptarea anexei VIII la Tratatul de aderare a României si Bulgariei).

 

Furnizarea serviciilor de consiliere si consultanta se va realiza individual pentru fiecare fermier, pe baza acceptului acestuia fara discriminare pe criterii de vârsta, sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa etc.

 

Criterii generale de selectie - Pentru aceasta masura conform PNDR nu se aplica criterii de selectie beneficiarilor finali.

 

Criterii de selectie locala - Se acorda prioritate tinerilor (pana la 40 ani )

 

Criterii de evaluare: Evaluarea si selectia furnizorilor de consiliere si consultanta se va realiza In conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, complet armonizata cu legislatia comunitara privind achizitiile publice.

 

Furnizarea serviciilor de consiliere si consultanta se va realiza individual pentru fiecare fermier, pe baza acceptului acestuia fara discriminare pe criterii de vârsta, sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa etc.

 

Valoarea finantarii nerambursabile

Valoarea sprijinului este de 100% din cheltuielile eligibile numai pentru fermele de semi-subzistenta.

(Conform Deciziei 664/CE din 19 iunie 2006 privind adaptarea anexei VIII la Tratatul de aderare a României si Bulgariei).

 

Indicatori de monitorizare:

 

Indicator

Tinta

2012 - 2015

% Indeplinire criterii de selectie

Numar de fermieri consiliati:

tineri sub 40 ani

femei

40

30

15

 

75%

Tipul participantilor (dupa sectorul In care activeaza)

- cultura agricola

- zootehnie apicultura

- mixt

 

 

 

20

20

10

 

Numar de proiecte care vizeaza actiuni de protectia mediului

2

100%

Numar de proiecte proiecte care promoveaza Infiintarea structurilor asociative, grupurilor de producatori

2

100%