Măsura 411 - 21

MĂSURA 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole

Corespondent Masura 411-21 - PNDR

se încadrează în Axa I – „Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier“

Se vor finanta: 5 proiecte - 300.000 din care:

1 proiect X 80.000 euro (cost mediu pe proiect)    = 80.000 euro

2 proiecte X 60.000 euro (cost mediu pe proiect)  = 120.000 euro

2 proiecte X 50.000 euro (cost mediu pe proiect)  = 135.000 euro

OBIECTIV GENERAL:

 • creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorulor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor comunitare.

Beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole, a căror exploataţie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE, şi care este înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol:

 • Persoana fizica autorizată
 • Intreprinderi individuale
 • Intreprinderi familiale
 • Societate în nume colectiv
 • Societate în comandită simplă
 • Societate pe acţiuni
 • Societate în comandită pe acţiuni
 • Societate cu răspundere limitată
 • Societate comercială cu capital privat
 • Societate agricolă
 • Societate cooperativă agricolă
 • Grup de producători constituit conform OG nr. 37/2005
 • Cooperativă agricolă

înfiinţate conform prevederilor legale în vigoare, cu modificărileşi completările ulterioare

Activităţi eligibile (finanţabile)

 • Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzându-le şi pe cele pentru protecţia mediului;
 • Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi şi racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate (dacă proiectul prevede lucrări construcţii-montaj) sau memorial justificativ (dacă proiectul nu prevede lucrări de construcţii-montaj si pentru proiecte care vizează plantaţii de vita de vie, pomi si arbuşti fructiferi si/sau pepiniere si care nu prevăd lucrări de construcţii-montaj);
 • Construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte care se încadrează în sistemul european al cotei de lapte numai pentru capacitatea care este la nivelul cotei de producţie deţinute de beneficiar;

Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;

 • Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memorial justificativ;
 • Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
 • Înfiinţarea plantaţiilor viticole pentru struguri de masă;
 • Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni;
 • Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori;
 • Investiţii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;
 • Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;
 • Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;
 • Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.;
 • Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea de patente şi licenţe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii, şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);
 • Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;
 • Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

 • Proiectul trebuie să fie în acord cu potenţialul agricol al zonei şi să demonstreze îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei agricole la data dării în exploatare a investiţiei;
 • Beneficiarul (identificat ca responsabil legal) sau responsabilul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire profesională, în raport cu proiectul;
 • Beneficiarul trebuie să prezinte memoriul justificativ/studiul de fezabilitate;
 • Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanţarea investiţiei prin Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal;
 • Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că va obţine toate avizele şi acordurile conform legislaţiei în vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar şi de mediu;

În cazul produselor agricole cu cotă de producţie, beneficiarul, la depunerea cererii de finanţare, trebuie să facă dovada că va deţine cotă;

 • Beneficiarul trebuie să fie înscris în Registrul fermelor şi/sau Registrul agricol;
 • Solicitantul trebuie sa ateste dreptul de proprietate asupra terenului sau document încheiat la notariat, care sa certifice dreptul de folosinţa al terenului: contract de închiriere, contract de comodat, contract de concesiune pentru terenul pe care este amplasata clădirea, valabil inclusiv in perioada de monitorizare a proiectului;

Criterii generale de selecţie:

Conform Ghidului solicitantului pentru măsura 121.

Criterii de selecţie locală

Va fi acordată prioritate pentru:

 • Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului;
 • Beneficiari constituiţi ca formă asociativă sau membrii ai unei forme asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 • Proiecte inovative;
 • Exploataţii agricole de semi-subzistenţă;
 • Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru acelaşi timp de activitate;
 • Exploataţii vegetale şi de creşterea animalelor în sistem ecologic;
 • Proiecte cu valoare medie de 60.000 Euro;
 • Proporţional cu valoarea investiţiilor proprii

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile

Pentru perioada 2010 – 2013:

 • Valoarea maxima a cofinanţării publice este de 200.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 40%. Valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depăşi 400.000 Euro. Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu:
 • 10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanţare;
 • 10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural si în arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii si iii)

 

Indicator

Ţinta

% îndeplinire criterii de selecţie

Număr de exploataţii care primesc sprijin pentru investiţii:

5  

- nou înfiinţate

1  

- conduse de tineri sub 40 de ani

4  

- conduse de femei

1

80%

Volumul total al investiţiilor

300.000 euro

 

Număr de exploataţii de semisubzistenţă sprijinite

4

80%

Număr de proiecte care vizează acţiuni de protecţia mediului

3

60%

Număr de proiecte care promovează înfiinţarea structurilor asociative, grupurilor de producători

1

20%