Măsura 411 - 11

MASURA 411-11 – Formare profesionala, informare si consultanta

(Corespondent Masura 111 - PNDR)

Se va finanta 1 proiect având o valoare medie de 30.000 de euro .

Se incadreazã in Axa I – „Crestrea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier“

OBIECTIV GENERAL

Imbunatatirea sectoarelor agro-zootehnic, apicol, silvic, alimentar si de servicii, utilizarea durabila a terenurilor agricole si protectia mediului, prin actiuni de formare, informare si difuzare de cunostinte inovative persoanelor adulte care activeaza in sectoarele mentionate.

 

Masura sprijina:

1. Programe de formare profesionala de scurta durata (initiere, perfectionare, specializare), in vederea imbunatatirii si perfectionarii cunostintelor in urmatoarele domenii:

a. Agro-silvic

 - Cultura legumelor si cerealelor

 - Culturile cu valoarea economica mare (pomi fructiferi, arbusti fructiferi, arbusti ornamentali, flori, etc.)

 - Managementul exploatatiilor agricole in regim familial (micro-ferme)

 - Agricultura ecologica

 - Apicultura

 - Silvicultura

b. Protectia mediului

 - Practici de agro-mediu;

 - Managementul durabil al terenurilor agricole si forestiere;

c. Conducerea afacerilor

 - Marketing-ul si desfacerea produselor agricole, inclusiv a celor procesate;

 - Conducerea si derularea activitatilor din domeniul turismului;

 - Antreprenoriat – demararea si conducerea afacerilor;

d. Domeniul prestatiilor sociale si de servicii pentru populatie

 -Asistenta sociala pentru grupuri defavorizate;

 -Cadastru agricol;

 -Diverse mestesuguri traditionale.

2. Actiuni de informare si difuzare de cunostinte privind cerintele de igiena, productie, comercializare a produselor agricole si agro-alimentare de pe piata europeana.

3. Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite intruniri tematice, schimburi de experienta, evenimente care pot contribui la informarea acestora.

4. Informare generala privind posibilitatile de accesare a fondurilor europene pentru dezvoltarea afacerilor din sectorul rural (Axa 1, Axa 3).

Beneficiarii eligibili

  - Furnizori ai actiunilor de formare profesionala, informare si difuzare a cunostintelor, entitati publice sau private care activeaza in domeniul formarii profesionale a adultilor si/sau informarii si difuzarii de cunostinte care indeplinesc criteriile de eligibilitate si de selectie.

Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activeaza in domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de padure) si industriei agro-alimentare.

Finantarea unui proiect depus in cadrul Masurii 411-11 derulata prin PNDR este restrictionata pentru urmatoarele categorii de beneficiari:`

a) beneficiarii inregistrati in lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD si pentru FEADR, pâna la achitarea integrala a datoriei fata de APDRP, inclusiv a majorarilor de intârziere;

b) beneficiarii care au contracte de finantare reziliate din initiativa APDRP pentru FEADR din cauza nerespectarii clauzelor contractuale si rezilierea are o vechime mai mica de un an;

c) beneficiarii care se afla in situatii litigioase cu APDRP, pâna la finalizarea litigiului.

 

Criterii de selectie a proiectului

Proiectele prin care se solicita finantare prin FEADR, Programul LEADER sunt supuse unui sistem de selectie, in baza caruia fiecare proiect este punctat, conform urmatoarelor criterii de selectie:

 - Caracteristici privind nivelul calitativ si tehnic (intelegerea nevoilor, numarul de experti, experienta acestora, logistica folosita pentru implementarea proiectului, etc.);

 - Planificarea activitatilor;

 - Proiectul solicitantului prevede actiuni exemplare de protectia mediului/dezvoltare durabila (ex. se foloseste hârtie reciclata pentru suport de cursuri, materiale consumabile reciclate, etc. );

 - Deviz financiar – detalierea devizului financiar explicativ;

 - Furnizorul propune mai mult de un partener in vederea efectuarii vizitelor de teren.

 

Criterii de selectie locala – se va acorda prioritate:

 - fermierilor de semi-subzistenta;

 - producatorilor din sectoarele agro-zootehnic, apicol, forestier si agroindustrial;

 - tinerilor (sub 40 de ani), - cu exceptia proiectelor prin care entitati cu personalitate juridica solicita formarea profesionala a propriilor angajati sau membri;

 - femeilor - cu exceptia proiectelor prin care entitati cu personalitate juridica solicita formarea  profesionala a propriilor angajati sau membri;

- sa fie beneficiari ai Masurilor 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistena, 112 – Instalarea tinerilor fermieri, 121 - Modernizarea exploatatiilor agricole sau 123 - Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere din cadrul PDL sau beneficiar ai altor masuri din Axele I si II din PNDR;

 

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile

Sprijinul public (comunitar si national) acordat in cadrul Masurii 411-11 - intensitatea sprijinului nerambursabil (FEADR+contributie publica nationala) este de 100% si nu va depasi 30 000 Euro/proiect.

 

Indicatori de monitorizare:

Indicator

 

Tinta

2012 – 2015

% indeplinire criterii de selectie

Numar participanti la activitati de formare profesionala, din care:

- tineri sub 40 ani

- femei

50

 

35

15

 

 

70%

Numar de participanti la actiuni de informare, difuzare si transfer cunostinte:

- fermieri de subzistenta

- persoane care fac parte din structuri asociative

 

150

110

40

 

 

73%

27%

 

Tipul participantilor (dupa sectorul in care activeaza)

- cultura agricola

- zootehnie apicultura

- mixt

Numar total de zile

- de pregatire profesionala

- de informare si disiminare informatii

- intruniri tematice, schimburi de experienta

 

 

25

15

10

16

10

4

2