Asociaţia Grupul de Acţiune Locală – Drumul Carelor

Pentru a putea beneficia de fondurile comunitare (FEADR) alocate pentru Axa 4 - LEADER a PNDR, parteneriatul public-privat Drumul Carelor a participat la procesul de selecţie pentru GALuri, organizat de către Autoritatea de Management pentru PNDR. Pentru a putea implementa strategia de dezvoltare a teritoriului, parteneriatul s-a organizat din punct de vedere juridic şi a constituit o asociaţie în conformitate cu prevederile OG 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

La nivelul GAL ului, organele asociaţiei sunt: 
  - Adunarea generală;
  - Consiliul director;
  - Cenzorul;
  - Comitetul de selecție a proiectelor & Comisia de contestații;
  -
Compartiment administrativ.

 

Adunarea generală

Este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţiilor reprezentând un număr de 51 entitati/intituţii, din care 15 instituţii publice între care 12 unitati administrativ teritoriale (29,41%) si 36 organizatii private si sociale (70,59%).

Competenţa adunării generale cuprinde:

 - Aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale GAL;

 - Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

 - Alegerea şi revocarea membrilor consiliului de selecţie;

 - Alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori.

 

Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control asupra celorlalte două organe precizate mai sus.

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

 

Consiliul director

Asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. Acesta este format din 9 reprezentanţi ai parteneriatului dupa cum urmează:

 

Parteneri publici: 2 reprezentanţi

Parteneri privati: 6 reprezentanţi

Parteneri sociali: 1 reprezentant

 

În exercitarea competenţei sale, consiliul director:

a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectele asociaţiei;

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

 

3) Cenzorul

Datorită faptului că numărul membrilor GAL sunt peste 15 s-a desemnat un cenzor.

Atribuţiile precum şi metodologia de organizare şi funcţionare a cenzorului se aprobă de adunarea generală. Acesta îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare.

În realizarea competenţelor sale cenzorul:

 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;

c) participă la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

 

4) Comitetul de selectare a proiectelor

Procesul de selecţie a proiectelor depuse spre finanţare către Grupul de Acţiune Locală, în cadrul Axei 4 - LEADER a PNDR, va avea următorul parcurs:

 - odată depuse la GAL, proiectele vor fi preluate de către un secretariat format din angajaţii asociaţiei, care le vor verifica din punct de vedere a eligibilităţii şi documentaţiei;

 - un grup de lucru format din angajaţii GAL şi (posibil) consultanţi externi vor trece la evaluarea proiectelor în baza criteriilor de selecţie propuse în fişele de măsuri şi vor elabora rapoarte de evaluare;

 - rapoartele de evaluare, împreună cu documentaţia suport, vor fi supuse deciziei finale, către un comitet format din membrii GAL, denumit Comitet de selecţie a proiectelor.

 

Comitetul de selecţie a proiectelor va fi format din reprezentanţi ai partenerilor din Grupul de Acţiune Locală, propuşi şi votaţi de către Adunarea Generală. Comitetul de selecţie va avea un Preşedinte ales dintre si de către membrii acestuia.

Comitetul de selecţie va avea următoarele responsabilităţi principale :

 - studiază rapoartele de evaluare şi decide cu privire la proiectele care vor fi finanţate în cadrul strategiei de dezvoltare a teritoriului;

 - raportează Adunării Generale cu privire la stadiul implementării strategiei;

 - in caz de paritate de voturi, votul final ii va aparţine Preşedintelui Comitetului de selecţie.

 

Comitetul de selecţie va fi format din 10 persoane (reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat). La nivelul luării deciziilor, partenerii economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, reprezintă 70,59 % din total membrii.

Comitetul de selecţie se întruneşte de cel puţin 2 ori pe an, în funcţie şi de numărul de proiecte depuse pentru a fi evaluate. Şedinţele sunt convocate de către Preşedintele Comitetului de selecţie şi secretariatul este asigurat de către personalul asociaţiei.

Sunt invitaţi să participe la şedinţe cei 10 membrii titulari cu drept de vot, iar în condiţiile în care aceştia nu pot participa, vor informa Preşedintele şi vor delega membrii supleanţi. în situaţiile excepţionale, în care nici membrul titular, nici supleantul său nu pot participa, ei pot delega, prin procură, dreptul lor de vot, către un alt membru al Comitetului de selecţie. Procura este valabilă doar pentru şedinţa în cauză şi niciun membru al Comitetului nu poate deţine mai mult de o procură.

Conform fişei de măsură LEADER, "Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea activităţii de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean (DADR)".

Pot fi invitate la şedinţele comitetelor de selecţie şi alte persoane, cu statut de observator, cum ar fi:

 - reprezentanţi ai unor instituţii judeţene;

 - experţi externi;

 - iniţiatori ai proiectelor;

 - alte persoane, la propunerea membrilor Comitetului de selecţie.

 

Luarea deciziilor

Pentru validarea deciziilor în comitetul de selecţie, se aplică regula dublului cvorum şi anume:

 - este necesară prezenţa a cel puţin 50% din membrii comitetului de selecţie (cel puţin 8 din membrii titulari şi în lipsa acestora supleanţii lor);

 - din care peste 50% să fie mediul privat (societate civilă şi mediul de afaceri);

 

Dublul cvorum este verificat de către Preşedintele comitetului, în deschiderea acesteia.

Decizia cu privire la finanţarea proiectelor se ia prin consens, sau vot cu majoritate simplă (50% plus unu dintre membrii prezenţi). în condiţiile în care unul sau mai mulţi membrii solicită votul secret, se poate trece la vot secret.

Pentru analiza proiectelor depuse se vor avea in vedere criterii generale ale programului de finantare si criterii specifice fiecarei masuri. Printre criteriile generale ar fi:

 - proiectul se încadrează în priorităţile strategiei de dezvoltare a teritoriului;

 - are un caracter inovator;

 - combină obiectivele mai multor axe din PNDR;

 - presupune ameliorarea unor probleme de mediu;

 - încurajează asocierea, cooperarea, formarea de legături la nivel de teritoriu;

 - se adresează tinerilor;

 - se adresează femeilor;

 - se adresează minorităţilor etnice; se adresează grupurilor de producători, asociaţii, parteneriate.

 

Decizia cu privire la evaluarea proiectelor este comunicată beneficiarilor de către Preşedinte.Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii comitetului, în această situaţia persoana (organizaţia) în cauza nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.

5) Compartimentul administrativ va avea următoarea componenţă orientativă:

 

  • Manager GAL – coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru;
  • Manager programe de finanţare – se ocupă de implementarea măsurilor
  • Manager financiar - se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiar – contabile a GAL-ului;
  • Animatori – desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL;
  • Angajat pentru activităţi de secretariat; secretarul asigură suportul logistic şi de secretariat pentru toate activităţile GAL.